Souhlas zákonného zástupce

Souhlas zákonného zástupce se vstupem mladistvého do Laser Game arény

Já_____________________________souhlasím, aby můj syn/dcera ________________________ narozený(á) _______________________ navštěvoval(a) Laser Game arénu provozovanou M. Slačíkem bez doprovodu osoby starší 18ti let a respektoval(a) všechny pokyny dané provozním řádem a školením pověřené osoby. Za případné škody na zařízení či majetku poskytovatele, které můj syn / dcera způsobí, přijímám plnou zodpovědnost. Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser Game arény se můj syn / moje dcera účastní na vlastní nebezpečí a současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění mého syna / mé dcery, které by mu / ji bránilo v bezpečné účasti na hře Laser Game.

V _________________ dne ________________


Podpis zákonného zástupce___________________


Rodné číslo dítětě: ____________________________

Poslední trojčíslí OP zákonného zástupce: _______________

Telefonní číslo zákonného zástupce: ____________________